Gary Community Investments thông báo chuyển đổi các chương trình thuế của mình sang các đối tác hàng đầu của tiểu bang và phi lợi nhuận

26 Tháng Năm, 2021

Tax Help Colorado, chương trình Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện (VITA), sẽ được thông qua bởi Mile High United Way, một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu hoạt động để giải quyết nhu cầu của các cộng đồng trong dấu chân Metro Denver bảy quận của họ.

Đọc thêm Gary Community Investments thông báo chuyển đổi các chương trình thuế của mình sang các đối tác hàng đầu của tiểu bang và phi lợi nhuận